E-ISSN : 2980-1230

YAZI SUNUŞU

Makaleler, ‘Office Word’ programı kullanılarak A4 boyutunda hazırlanmalıdır ve uzunluğu tüm görsel-yazılı materyallerle birlikte 25 sayfayı ve 8000 sözcüğü geçmemelidir. Sözcük sayısı hesabına yazının tüm bölümleri dahil edilmelidir.

Yazarlar, bu kılavuzda belirtilen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan yazılar, hakem incelemesine gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazarlara geri yollanır.

Karesi MD’de yayınlanmak üzere sunulacak yazılar, aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve belirtilen elektronik sistem üzerinden Genel Yayın Yönetmenine iletilmelidir. Başka yöntemlerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yazar(lar) kimlik ve özgeçmiş bilgileri
Başlık, Özet (İngilizce ve Türkçe) ve Anahtar Sözcükler
Metin
Kaynaklar
Hakem Önerileri
Görsel Belgeler

1. başlık ve 2-7. başlıklar, iki ayrı MS Word dosyası halinde gönderilmelidir.
Özgeçmiş
Kimlik sayfası, ayrı bir MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Kimlik sayfası; Yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı oldukları kurumları, görevlerini, yaşadıkları şehir, bölge, ülke bilgileri ile özgeçmiş metnini içermelidir.
Özgeçmişler İngilizce ve gerekirse ayrıca Türkçe olarak iletilmeli, her yazar için ayrı ayrı hazırlanmalı ve 50 sözcüğü aşmamalıdır. Her özgeçmişin sonuna yazarın e-posta adresi eklenmelidir.
Kimlik bilgileri, aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. HALİDE SUNA GÜRSAN, B.Arch, MSc, PhD.
Lisans derecesini A Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden (1992) ve Restorasyon Yüksek Lisans derecesini C Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden (1999) aldı. Doktora derecesini Mimarlık alanında Restorasyon Kürsüsünden (2003) aldı. Halen Balıkesir Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Başlıca araştırma alanları arasında afet risk yönetimi, tarihi ve geleneksel inşaat teknikleri, afet risk yönetimi, malzeme koruma ve miras binalarının sürdürülebilirliği yer almaktadır. [email protected]
Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye Başlık, Özet ve Anahtar Sözcükler
Yazının başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce başlık (14 punto ve koyu), özet ve abstract (10 punto) ve anahtar kelimelerden oluşmalıdır. Yazı başlıkları, içeriği en iyi şekilde yansıtacak ve mümkün olduğunca kısa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Yazının dilinden bağımsız olarak İngilizce ve Türkçe özet iletilmelidir. Özetle birlikte yazı başlığı çevirisi de teslim edilmelidir. Yazının uzunluğuna göre özetin 200-800 sözcük arasında olması beklenmektedir. Her koşulda 1000 sözcüğü aşmamalıdır. Özet; yazının amacına, temel tespit ve sonuçlarına ilişkin açıklayıcı bilgiye yer vermeli, gerekmedikçe kaynak gösterimi içermemelidir. Özetin kendi dilinde en az 3, en fazla 5 adet anahtar sözcük hazırlanmalıdır. Yazının tüm bölümlerini kapsayan sözcük sayısı ve anahtar sözcükler, ilgili özetin altında yer almalıdır.

ANA METİN

Yazılar, ‘Office Word’ programı kullanılarak A4 boyutunda hazırlanmalıdır ve uzunluğu tüm görsel-yazılı materyallerle birlikte 25 sayfayı ve 8000 sözcüğü geçmemelidir. İletilmeden önce “izleme” özelliğinin kapatılmış olması istenmektedir. Aşağıda belirtilenlerden başka herhangi bir biçim değişikliği yapılmamalıdır.

Yazı; 11 punto, ‘Times New Roman’ karakteri ile ve bir buçuk satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül, nokta, noktalı virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Metin iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Paragraflar arasında ayrıca boş satır bulunmamalıdır.

Yazı alt bölümlere ayrılmışsa bu bölümler, metnin sol tarafına konan sayılarla belirtilir. Ana ve alt başlıkları, koyu (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar; 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2 gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Üçüncü düzey en son alt bölümlenme olarak kabul edilmiş olup daha fazla ayrıntıya girilmemelidir. Ana başlıkların bütün harfleri büyük ve 12 punto olarak yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca baş harfleri büyük yazılmalı, tüm ana ve ara başlıklar 11 punto büyüklüğüne olmalıdır. Başlıklar en fazla 5 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

1. BÖLÜM (kalın, koyu, büyük harf)
2. Kesim (kalın) İlk Harfler Büyük
3. Alt Başlık (kalın stil, ilk harfler büyük)

ALINTI VE GÖNDERMELER

Alıntılar

Metin içinde, kaynak göstermek koşuluyla, etik kriterlere uygun alıntı yapılabilir. Doğrudan alıntı yapılmasından kaçınılması önerilmektedir. Ancak kaçınılmaz hallerde; alıntı çift tırnak içine alınmalı, soldan 1 cm içerden başlatılarak 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Alıntının sonunda atıf ya da kaynak bilgisi verilmelidir. Bu şekilde alıntı yapıldığında, atlanan kısımlar üç nokta ile gösterilmelidir. Alıntı içinde yazarın görüşü, köşeli parantez içinde eklenebilir. Türkçedeki yapı ve yer isimlerinin aynen korunması gereklidir. Matematiksel gösterimlerde, dizgi aşamasında kullanılabilecek kolaylaştırılmış gösterimler yeğlenmelidir. Denklemler metnin sağ yanında ve ayraç içinde numaralanmalıdır. Yaygın olmayan veya dergi uzmanlık konularının dışında bir alanda yaygın olan simge ve isimlerin ilk kullanımda altlarının çizilerek tanımlanması istenmektedir.

1. Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Metin içinde açık kaynak gösterimi

Turna (2011); toprak üzerindeki bitki örtüsünün köklerinin, suyun toprak tarafından emilmesini kolaylaştırarak daha iyi tutulmasını sağladığı için toprağı ağırlaştırdığını ve toprak kaymalarına neden olabildiğini söylemektedir.

İki yazarlı kaynak gösterimi:

İkiden fazla yazarı bulunan kaynak gösteriminde yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılır. Soyad yazıldıktan sonra; “ve diğerleri” kısaltması olarak vd kullanılır. Örnek olarak:
Şahin vd. (2001) tarafından Doğal afetler; toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel etkinliklerinde kesintiye neden olan veya bu etkinlikleri olumsuz yönde etkileyen, önemli oranda can ve mal kaybına neden olan, ağırlıklı olarak doğal nedenlerden kaynaklanan olaylar olarak tanımlanmaktadır.
Diğer hususlar, APA stiline uygun olarak düzenlenmelidir.
Metin içinde kapalı kaynak gösterimi
Tek yazarlı normal örnek:
1951-1980 arası dönemde, afet sonrası alınacak önlemlere yönelik düzenlemelere ağırlık verilmiştir. 1976 Friulu ve 1980 Irpinian depremlerinden sonra 1977 ‘de çıkarılan 546 sayılı yasayla hasar gören binaların onarımı ve yeni konutların inşası için bir düzenleme yapılmıştır. Ancak afet alanının tanımlanmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır (Alexander, 1985).
İki yazarlı kaynak gösterimi:
Depremler, ani olarak gerçekleşen jeolojik/jeomorfolojik kökenli tehlikelerdir. Yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak meydana gelen kısa süreli salınım ve titreşim hareketlerine, deprem denmektedir (Şahin ve Sipahioğlu, 2009)
İkiden fazla yazarlı kaynak gösterimi:
Marmara Denizi kıyılarına uygulandığında, Marmara denizine ilişkin üç farklı tsunami senaryosu elde edilmiştir (Yalçıner, vd., 2001).
Diğer hususlar, APA stiline uygun olarak düzenlenmelidir.
Çevrimiçi kaynaklar
İnternet üzerinden temin edilen kaynaklara ilişkin gösterimlerde, metin içinde yazar ya da kurum isminin ardından yayın yılı bilgisi verilir.
Doğal tehlike olayları, büyüklükleri, şiddetleri, başlama hızları, süreleri ve etkileme alanları ile karakterize edilmektedirler (UNISDR, 2009).

Kaynaklar

Makalelerin referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) veya IEEE stili kullanılmalıdır. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak, parantez içinde (yazar soyadı, tarih: sayfa no) veya köşeli parantez içinde [sayı] yapılmalıdır. Yazar adının olmaması durumunda, kurum adı yazılabilir. Açıklama notları olması durumunda sayfa altında dipnot şeklinde ve 8 punto olarak yazılmalıdır. Aynı yazarın bir yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserlerde yılın yanına a, b, c, şeklinde harfler verilerek gösterilmelidir.
Kaynak bir internet sitesi ise ve yazarı biliniyorsa, süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. Yazarı bilinmiyorsa internet sitesinin kurumu yazılmalıdır. İnternet kaynağının tarihi verilmemişse, bilinmeyen tarih (b.t.) kısaltması tarih yerine yazılmalıdır. Siteye erişim tarihi ve web adresi verilmelidir.
Makalede kullanılan tüm kaynaklar, kaynakça bölümünde bulunmalıdır. Kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın farklı yıllardaki eserleri  “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya koyulmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içindeki eserlerine, ilk harflerinin alfabetik sırasına göre a, b, c gibi harflendirme yapılarak sıralandırılmalıdır.

GÖRSEL MALZEME
Tablolar

Makale içinde yer alan tüm görsel materyaller (tablo, şekil, grafik vs.) metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde ve sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Her görsel materyalin bir başlığı olmalıdır. Bir başlık için birden çok görsel materyal bulunacaksa a, b, c gibi harflerle ifade edilerek başlıkta buna göre açıklama yapılabilir. Başlık; görsel materyalin altında, sayfaya ortalı, yalnızca ilk kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Görsel materyal içindeki metin 8-10 punto aralığında ve ‘Times New Roman’ yazı karakteriyle hazırlanmış olmalıdır. Görsel materyalin boyutları, okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
Tablolar MSWord içinde ve koşullara uygun olarak yaratılmışsa metnin içinde iletilebilir. Ancak Editörün yayına hazırlamakla ilgili teknik zorunluluklar yüzünden ayrıca isteme haklı saklıdır. Tablolar MSword dışında bir programda iletilmiş ise “pdf”, “jepg” ya da “tiff” formatında ayrı dosyalar halinde, numarası ve altı başlığı belirtilerek iletilmelidir. Ayrıca metinde konumu belirlenmiş olmalıdır. Tablo başlıkları, metinde tablonun bulunması gereken yerlerde verilmelidir. Gösterim; Tablo 1….. şeklinde olmalıdır.

AA BB CC
1 2 3
x y z

Tablo 1 AA-CC arası grubun x y z olarak dağılımı
Görsel Belgeler
Yazarlardan, görsel belgelerin aslının sunulması istenmektedir. Yayınlanmış görsel belgelerin sahiplerinin yazılı izni olmadan yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10, güzel sanat konularında ise 50 yıllık bir zaman aşımı gerekmektedir. Uluslararası ve ulusal yayın hakkı anlaşmaları, telif hakkı ve yayın yasaları uygulanmaktadır. Dergide yayınlanan her türlü özgün yazı, resim, çizim ve fotoğrafın telif hakkı yazara aittir. Başka kişi veya kuruma ait zaman aşımına girmeyen bu tür belgelerin kullanılabilmesi için, yazarı tarafından ilgili kişi veya kurumlardan yazılı izin alınarak editöre sunulması gerekmektedir.

Yazıda kullanılacak görsellerin tamamı, ayrı birer dosya olarak teslim edilmeleri, isimlendirmenin, belge içinde verilen isme ve konuma uygun olarak yapılması gerekmektedir (Resim 1.). Görsellerin çözünürlüklerinin 300 dpi, yatay kenarlarının 10 cm (1200 pixel) olması istenmektedir. Sonradan boyutlandırma yapılan görseller baskıda doğru çıkmayacağından kabul edilememektedir.

Görselin teknik nedenlerle büyük olması gerektiğinde Editöre bildirilmeli, sayfa içine yerleştirilebilmesi için en fazla 18 cm x 24 cm ebatta olmalıdır.

Görsel Belge Adlandırma

Görsellerin isimlendirilmeleri, türüne göre ve metin içinde kullanıldıkları sıraya göre yapılmalıdır. Fotograf, çizim ve resim adlandırmalarının metin içinde; (Resim 1), (Resim 2) gibi gösterilmesi istenmektedir. Görselin altında ise Görselle aynı hizada:
Resim 1. Yanardağ kesiti (kaynak, tarih)
Şeklinde verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde tablo ve çizelgelerde ise metin içinde; (Tablo 1) (Tablo 2) şeklinde isimlendirme yapılmalıdır. Formüller
Formül gösterimlerinde; denklem, dizi ve simgeleme işaretlerini kolaylaştıracak seçenekler yeğlenmelidir. Örneğin:
Exp[(x2+ab-y2)1/4/b]
(3.1)
açılımının kullanılması dizgi sürecinde hataları önleyeceği gibi işlemleri kısaltacak ve hızlandıracaktır. Denklemler, sağ yanlarında ayraç içinde numaralandırılmalı ve metin içinde bu numaralar ile ilgili bağlantılar kurulmalıdır. Yaygın olmayan simgelerin ve terimlerin, ilk kullanımda altı çizilerek açıklaması sağlanmalıdır.
Simge ve kısaltmalar
Metin içinde yapılan tüm özel kısaltmalar ve formüllerde kullanılan simgeler metnin altında, kaynakçadan önce verilmelidir.
Tümce başına gelen tüm rakamlar, yazı ile belirtilmelidir.

HAKEM ÖNERİLERİ

Başvuru sahiplerinden, yazılarını akademik olarak değerlendirebileceğini düşündükleri 2 (iki) uzmanı hakem olarak önermeleri beklenmektedir. Hakem önerilerini içeren ve ayrıca iletilmesi gereken dosyada; hakemlerin iletişim bilgileri yer almalıdır. Hakem ataması yapılırken yazar önerisi dikkate alınmakta ancak öneriler bağlayıcı olmamaktadır.

KABUL SONRASI

Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların yazarlarına e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra yazarlarla iletişime geçilerek yazının yayına hazırlanması için yazarlar tarafından yapılması gereken hususlar iletilmekte ve ivedilikle tamamlanması beklenmektedir. BU aşamada tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu yazara aittir.

Yazının dizgi işlemi tamamlandıktan sonra gözden geçirme ve onay için yazarına gönderilmektedir. BU aşamada, sadece biçimsel müdahalelere izin verilmektedir. İçerik değişikliğinin yazar tarafından elzem görüldüğü durumlarda ise editörün yazıyı yeniden hakeme gönderme hakkı saklıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Karesi Mimarlık Dergisi, dilin doğru ve temiz kullanımına, akademik terminolojinin yerindeliğine özen göstermektedir. Bu amaçla; Türkçede karşılığı olan sözcüklerin yabancı karşılıklarının kullanılmasını önermekte, karşılığı olmayan teknik kavram ve kalıplara karşılık üretmenin akademik sorumluluk kapsamında olduğunu değerlendirmektedir. Zorunlu hallerde kullanılacak olan yabancı sözcük ya da kavramlar, italik olarak yazılmalıdır. Önceden var olmayan veya kullanımı yaygın olmayan Türkçe sözcük ve kavramlar, yabancı dildeki karşılığı yanına parantez içinde yazılmalı, sonrasında metnin devamında Türkçe karşılık kullanılmaya devam edilmelidir.

Yazım kuralları konusunda yukarıda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yayın aşamasında yazının durumu derginin web sayfası üzerinden takip edilebilmektedir. Ayrıca web sitesinde belirtilen e-posta adresleri ve ileşim kutusundan bağlantıya geçilebilmektedir.

Haberdar Olmak İçin
Abone Olun

Yeni Sayılar ve Duyurular Mailinize Gelsin